Algemene voorwaarden

 1. Alle commerciële transacties tussen de Besloten Vennootschap “ABC INDUSTRIAL PARTS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9770 KRUISEM, Kazerneweg 29, BTW-BE 0888.467.144, RPR Oudenaarde (hierna afzonderlijk genoemd “DE ONDERNEMING”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. DE ONDERNEMING houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
 2. Een offerte van DE ONDERNEMING is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zowel de opgegeven prijzen, prijsopgaven in de prijslijsten als de leveringstermijn van de aangeboden goederen zijn louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door DE ONDERNEMING, of door een begin van uitvoering. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
 4. De goederen worden verkocht en geleverd op de zetel van DE ONDERNEMING of op een andere door DE ONDERNEMING aan te duiden plaats. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen bovenvermelde plaats verlaten. De afhaling en/of levering en/of verzending van goederen door DE ONDERNEMING geschieden steeds op kosten en risico van de klant. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant. Voor bestelling, herstellingen minder dan € 100,- behoudt DE ONDERNEMING zich het recht toe een administratiekost aan te rekenen. Bij spoedzendingen zijn alle vrachtkosten, ongeacht het bedrag van de bestelling/herstelling, ten laste van de klant.
 5. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van DE ONDERNEMING, aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van DE ONDERNEMING. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.
 6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten via aangetekend schrijven overmaken aan DE ONDERNEMING en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 48 uur na de levering van de goederen of uitvoering van de prestaties, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 48 uur na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van zes maanden na datum van levering van de goederen of uitvoering van de prestaties zonder dat de vrijwaringstermijn langer kan zijn dan deze van de leveranciers, onderaannemers of producenten van de materialen of apparatuur. Geen enkele terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaande toestemming van DE ONDERNEMING. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van DE ONDERNEMING indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of -slijtage of doorverkoop van de verkochte goederen. De waarborgen die DE ONDERNEMING aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van DE ONDERNEMING beperkt tot (geheel of gedeeltelijke) aanvulling, vervanging of herstel van de geleverde goederen of tot terugbetaling van de prijs, naar keuze van DE ONDERNEMING.
 7. De aansprakelijkheid van DE ONDERNEMING is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. DE ONDERNEMING is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden), noch van schade die het factuurbedrag en/of door DE ONDERNEMING aangegane polis BA-uitbating overstijgt. DE ONDERNEMING is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. DE ONDERNEMING kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het testen of het herstellen van goederen bij de klant. Testen en/of herstellingen gebeuren steeds volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant, ook indien deze testen uitgevoerd worden door mensen van DE ONDERNEMING.
 8. Indien DE ONDERNEMING, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst of bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken, hetzij de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van deze overmacht, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, epidemieën, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij DE ONDERNEMING, hetzij bij één van haar leveranciers.
 9. De prijzen van DE ONDERNEMING zijn exclusief BTW en leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten. DE ONDERNEMING houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet, veiligheidsmaatregelen, …), of aan de evolutie van lasten, taksen, invoerrechten, koerswijzigingen, enz,. en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. DE ONDERNEMING behoudt zich het recht voor om, naar eigen keuze, gehele of gedeeltelijke voorafbetalingen te eisen van de prijs. De voorbehoudloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. De facturen van DE ONDERNEMING zijn contant betaalbaar op de zetel van DE ONDERNEMING, tenzij anders overeengekomen. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van tien procent (10%). Bovendien wordt, bij gebrek aan betaling van een geheel of gedeelte van een factuur het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%) met een minimum van honderdvijfentwintig euro (125 EUR), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van DE ONDERNEMING om een hogere schadevergoeding te eisen. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan DE ONDERNEMING te voldoen, kan DE ONDERNEMING van rechtswege alle leveringen en/of de hangende bestellingen opschorten tot wanneer alle uitstaande bedragen, inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten, aangezuiverd zijn. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag of de eventueel verschuldigde intresten en schadevergoedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. DE ONDERNEMING is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator van het faillissement van de klant.
 10. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 zal in het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig ander geval van samenloop lastens één der partijen, schuldvergelijking toegepast worden tussen alle schulden en schuldvorderingen tussen partijen bestaand op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop plaatsvindt, ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
 11. Alle geleverde goederen blijven eigendom van DE ONDERNEMING tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt DE ONDERNEMING automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan DE ONDERNEMING een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.
 12. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen DE ONDERNEMING en de Klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DE ONDERNEMING haar maatschappelijke zetel heeft. Het Belgisch recht is van toepassing.

  Specifieke voorwaarden met betrekking tot herstellingen
 13. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die de klant vermeldt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van DE ONDERNEMING m.b.t. herstellingen een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. Bij afwezigheid van foutmelding zullen wij naar eigen goeddunken de nodige handelingen treffen.
 14. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de reinigingskosten, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.
 15. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het prijsopgave bedrag zoals vermeld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 16. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door DE ONDERNEMING en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld. DE ONDERNEMING stelt vervolgens het goed weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.
 17. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
 18. Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevindt niet aan hun specificaties voldoen, zal de klant worden gecontacteerd en zullen deze onderdelen worden vervangen na toestemming van de klant. Indien de klant hiermee niet instemt, kan DE ONDERNEMING niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de reparatie. In geen geval kan DE ONDERNEMING aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan melding van enige tekortkoming, gebrek of fout in de ter reparatie aangeboden goederen, die niet werd vermeld.
 19. Wanneer geen prijsopgave vooraf gegevens is, dan ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving op basis van de uitgevoerde handelingen, vervangen onderdelen, reiniging en eventueel andere gemaakte kosten. Naargelang prioriteit is een andere tarifering voorzien.